19 czerwca 2020 roku na sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce burmistrz Jerzy Łukasz Walczak po debacie nad raportem o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce otrzymał wotum zaufania, następnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. W oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, wniosek Komisji Rewizyjnej oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu radni udzielili włodarzowi absolutorium jednogłośnie.


Dochody budżetu za poprzedni rok wykonane zostały w wysokości 89.965.533,20 zł, co stanowi 99,74% planowanych dochodów. Składają się na nie:

 • dochody bieżące w wysokości 86.754.303,56 zł wykonane na poziomie 100,56% planu,
 • dochody majątkowe w wysokości 3.211.229,64 zł zrealizowane na poziomie 81,71% planu.

Na uwagę zasługuje wzrost dochodów własnych w stosunku do roku poprzedniego, w tym m.in.:

 • z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 838.389,29 zł, tj. o 5,80%,
 • z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 205.238,60 zł, tj. o 13,66%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowany w wysokości 19.506.231,00 zł ukształtował się na poziomie wyższym o kwotę 1.491.288,00 zł, tj. o 8,28% niż w roku poprzednim. Natomiast od osób prawnych w wysokości 1.170.526,45 zł, co kształtuje go na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego. O kwotę 4.330.182,36 zł wzrosły dochody na świadczenia wychowawcze oraz inne związane z działem „Rodzina”.

Wydatki budżetu zrealizowane zostały w wysokości 89.910.180,70 zł, co stanowi 93,12% planu. Składają się na nie:

 • wydatki bieżące w wysokości 75.896.158,73 zł, co stanowi 92,39% planu oraz
 • wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 14.014.021,97 zł, co stanowi 97,28% planu.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki między innymi na następujące zadnia i tytuły:

 • dotacja dla Powiatu Ostrowskiego w wysokości 642.314,53 zł na dofinansowanie budowy II etapu drogi powiatowej relacji Strzegowa-Gostyczyna oraz na budowę chodnika w miejscowości Mączniki,
 • kwotę 3.596.908,69 zł na 13 tytułów inwestycyjnych związanych z gminnymi drogami,
 • kwotę 6.929.681,00 zł na realizację projektu pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”,
 • kwotę 423.308,29 zł na dotacje związane z dofinansowaniem wymiany kotłów grzewczych na ekologiczne,
 • kwotę 190.387,24 zł na dotacje związane z dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • kwotę 633.669,42 zł na różne tytuły inwestycyjne związane ze świetlicami wiejskimi, rekreacją oraz zabawą.

Wydatkowano również kwotę 906.841,70 zł na prace konserwatorskie dotyczące elewacji zabytkowego dworca PKP w Nowych Skalmierzycach oraz dotację dla Powiatu Ostrowskiego w wysokości 100.000,00 zł na dofinasowanie remontu drogi powiatowej w Boczkowie.

W roku 2019 gmina zaciągnęła zobowiązana z tytułu emisji obligacji w wysokości 4.000.000,00 zł. Spłaty zaciągniętych pożyczek oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w roku ubiegłym wynoszą ogółem kwotę 2.102.232,70 zł, w tym:

 • 802.232.70 zł z tytułu spłat pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu,
 • 1.300.000,00 zł z tytułu wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji.

Rok 2019 zakończył się nadwyżką budżetu w kwocie 55.352,50 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2019 rok wynosi 21.501.462.85 zł i stanowi 23,90% zrealizowanych dochodów.