Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – za 2022 rok.

UWAGA ! Wysokość dopłat będzie wynosiła:

228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego (w 2022 r. i 2023 r. była to kwota 400 zł),
343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób (w 2022 r. i 2023 r. była to kwota 600 zł),
486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób (w 2022 r. i 2023 r. była to kwota 850 zł),
657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób (w 2022 r. i 2023 r. była to kwota 1150 zł).

Kwota podwyższona:

286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego (w 2022 r. i 2023 r. była to kwota 500 zł),

429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób (w 2022 r. i 2023 r. była to kwota 750 zł),

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób (w 2022 r. i 2023 r. była to kwota 1062,50zł),

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób (w 2022 r. i 2023 r. była to kwota 1437,50 zł). *podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku będzie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać w terminie od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • tradycyjnie (papierowo):

Osobiście – wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Referat Spraw Społecznych i Rodziny, parter pok. nr 3 i 4 w godzinach pracy urzędu.

( 627629744 ( 627629747 ( 627629748

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (tj. Dz.U. 2023.759)

Załącznik:
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego