Rusza kolejna edycja programu usuwania azbestu. Warunkiem otrzymania jest m.in. złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wszystkimi załącznikami.


Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od  18 maja  do 12 czerwca 2020 r.

W programie mogą wziąć udział:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • działkowcy uprawnieni do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki, posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, które posiadają nieruchomość (nie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej) na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Sfinansowanie działania obejmuje łącznie demontaż lub usuwanie, transport i unieszkodliwienie w wysokości 100% całkowitych kosztów tego działania. Górny limit dofinansowania wynosi 5 000 zł.

Aby wziąć udział w programie należy:

 1. Dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu. W przypadku demontażu formularz zgłoszenie – demontaż, a w przypadku usunięcia formularz zgłoszenie – usunięcie.
 2. W zgłoszeniu podać miedzy innymi: nr działki, obręb, szacunkową ilość odpadów azbestowych przewidzianych do demontażu lub usunięcia.
 3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się:
 • oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości – w przypadku osób fizycznych,
 • kopię uchwały wspólnoty powołującej zarząd, odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości gruntowej – w przypadku wspólnot mieszkaniowych,
 • uchwałę PZD ustanawiającą na rzecz członka bezpłatne i bezterminowe prawo użytkowania działki i pobierania z niej pożytków lub umowa cywilno – prawna zawarta w formie aktu notarialnego ustanawiająca na rzecz członka prawo użytkowania działki – w przypadku członka Polskiego Związku Działkowców lub umowa dzierżawy działkowej bądź inny dokument,
 • kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachu lub rozbiórka) bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Ostrowskiego w przypadku zgłoszenia wniosku na demontaż, transport i unieszkodliwienie,
 • informacje o wyrobach zawierających azbest.

Załącznik: