Ogólne zasady udzielania dotacji na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienia go proekologicznymi systemami grzewczymi.

Kto może ubiegać się o dotację?

Do ubiegania się o dotację uprawnione są:

  • osoby fizyczne,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby prawne,
  • przedsiębiorcy, jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną;
  • posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością lub lokalem położonym w granicach administracyjnych Gminy.

Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą od 3 do 17 kwietnia 2023 r., bądź do wyczerpania się limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. cel.

Wysokość dotacji

Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) na jednego beneficjenta.

Więcej informacji na stronie: URZĘDU