Do 27 lipca należy złożyć oświadczenie, dzięki któremu będzie można korzystać z energii po cenach z 2018 roku. Dotyczy to szczególnie mikro- i małych przedsiębiorców oraz samorządów.


Podstawę prawną dla oświadczenia stanowi Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2019 r. poz. 1210). Wynika z niej, że dla niektórych podmiotów mogą być stosowane stawki za energię elektryczną, które obowiązywały w 2018 roku. Można z nich skorzystać, jeśli złoży się stosowne oświadczenie.

Uprawnienia do tego mają następujące grupy instytucji i podmiotów:

– mikroprzedsiębiorcy albo mali przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
– szpitale w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
– jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
– inne państwowe jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej.

Oświadczenie należy złożyć do swojego dostawcy energii elektrycznej. Stanowi ono załącznik do ustawy (dostępne pod LINKIEM).