Gmina Nowe Skalmierzyce to gmina miejsko-wiejska. Gmina ma 15 759 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 9,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 10,8% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Nowe Skalmierzyce.

Gmina Nowe Skalmierzyce ma 15 759 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 3,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Mieszkańcy gminy Nowe Skalmierzyce zawarli w 2021 roku 109 małżeństw, co odpowiada 7,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 27,7% mieszkańców gminy Nowe Skalmierzyce jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

Gmina Nowe Skalmierzyce ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,26 na 1000 mieszkańców gminy Nowe Skalmierzyce. W 2021 roku urodziło się 186 dzieci, w tym 52,7% dziewczynek i 47,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 372 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

W 2021 roku 29,1% zgonów w gminie Nowe Skalmierzyce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w gminie Nowe Skalmierzyce były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego.

Na 1000 ludności gminy Nowe Skalmierzyce przypada 11.62 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

W 2021 roku zarejestrowano 330 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 208 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Nowe Skalmierzyce 122. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0. 60,8% mieszkańców gminy Nowe Skalmierzyce jest w wieku produkcyjnym, 20,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

MIASTA:

Nowe Skalmierzyce – Liczba mieszkańców (2021) 4680

WSIE:

Wieś Skalmierzyce – Liczba mieszkańców (2021) 2212

Wieś Śliwniki w liczbach – Liczba mieszkańców (2021) 1135

Wieś Mączniki – Liczba mieszkańców (2021) 542

Wieś Węgry – Liczba mieszkańców (2021) 330

Wieś Chotów – Liczba mieszkańców (2021) 255

Wieś Strzegowa – Liczba mieszkańców (2021) 303

Wieś Gostyczyna – Liczba mieszkańców (2021) 264

Wieś Leziona – Liczba mieszkańców (2021) 333

Wieś Osiek – Liczba mieszkańców (2021) 174

Wieś Śmiłów – Liczba mieszkańców (2021) 238

Wieś Ociąż – Liczba mieszkańców (2021) 721

Wieś Fabianów – Liczba mieszkańców (2021) 595

Wieś Biskupice Ołoboczne – Liczba mieszkańców (2021) 1178

Wieś Kościuszków – Liczba mieszkańców (2021) (brak danych)

Wieś Kurów – Liczba mieszkańców (2021) 340

Wieś Miedzianów – Liczba mieszkańców (2021) 151

Wieś Trkusów – Liczba mieszkańców (2021) 130

Wieś Gałązki Małe – Liczba mieszkańców (2021) 118

Wieś Gałązki Wielkie – Liczba mieszkańców (2021) 165

Wieś Gniazdów – Liczba mieszkańców (2021) 101

Wieś Boczków – Liczba mieszkańców (2021) 653

Wieś Głóski – Liczba mieszkańców (2021) 219

Wieś Droszew – Liczba mieszkańców (2021) 296

Wieś Żakowice – Liczba mieszkańców (2021) (brak danych)

Wieś Kotowiecko – Liczba mieszkańców (2021) 420

NIERUCHOMOŚCI W GMINIE

W 2021 roku w gminie Nowe Skalmierzyce oddano do użytku 141 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,95 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Nowe Skalmierzyce to 4 815 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 308 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. 56,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 43,3% na cele indywidualne. Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Nowe Skalmierzyce to 4,49 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Nowe Skalmierzyce to 115,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce. Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,44% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,33% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,88% mieszkań posiada łazienkę, 81,37% korzysta z centralnego ogrzewania, a 45,21% z gazu sieciowego.

RYNEK PRACY

W gminie Nowe Skalmierzyce na 1000 mieszkańców pracuje 573 osób 43,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,6% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w gminie Nowe Skalmierzyce wynosiło w 2021 roku 1,6% (2,2% wśród kobiet i 1,2% wśród mężczyzn). W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Nowe Skalmierzyce wynosiło 4 944,70 PLN, co odpowiada 82.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Nowe Skalmierzyce 1 964 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 741 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 777. 21,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Nowe Skalmierzyce pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,8% w przemyśle i budownictwie, a 16,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

POZIOM PRZESTĘPCZOŚCI

W 2021 roku w gminie Nowe Skalmierzyce stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 277 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,53 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Nowe Skalmierzyce wynosi 76,10% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Nowe Skalmierzyce najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu – 9,50 (wykrywalność 64%) oraz o charakterze kryminalnym – 8,93 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym – 6,56 (73%), drogowe – 1,48 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu – 0,24 (94%).

FINANSE PUBLICZNE

Suma wydatków z budżetu gminy Nowe Skalmierzyce wyniosła w 2021 roku 102,1 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Nowe Skalmierzyce – 32.3% została przeznaczona na Dział 801 – Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.5%) oraz na Dział 600 – Transport i łączność (7.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,9 mln złotych, czyli 10,7% wydatków ogółem. Suma dochodów do budżetu gminy Nowe Skalmierzyce wyniosła w 2021 roku 113,0 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (48%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 – Różne rozliczenia (16.1%) oraz z Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3.9%). W budżecie gminy Nowe Skalmierzyce wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (17,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 599 złotych na mieszkańca (8,3%).

EDUKACJA

3 799 mieszkańców gminy Nowe Skalmierzyce jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 870 kobiet oraz 1 929 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 22,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,4% mieszkańców gminy Nowe Skalmierzyce, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 9,9% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej. W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy gminy Nowe Skalmierzyce mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Nowe Skalmierzyce największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,9%) oraz zasadnicze zawodowe (21,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz średnie zawodowe (26,2%). W roku 2021 w gminie Nowe Skalmierzyce mieściły się 4 przedszkola, w których do 21 oddziałów uczęszczało 444 dzieci (215 dziewczynek oraz 229 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Nowe Skalmierzyce mieściły się 4 przedszkola, w których do 16 oddziałów uczęszczało 359 dzieci (196 dziewczynek oraz 163 chłopców). Dostępne były 342 miejsca. 19,6% mieszkańców gminy Nowe Skalmierzyce w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat – wychowanie przedszkolne (19,6% wśród dziewczynek i 19,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 933 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,18 dzieci w wieku przedszkolnym. Placówkę ma 8 szkół podstawowych, w których w 82 oddziałach uczyło się 1 380 uczniów (652 kobiety oraz 728 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Nowe Skalmierzyce placówkę miało 7 szkół podstawowych, w których w 55 oddziałach uczyło się 957 uczniów (454 kobiety oraz 503 mężczyzn). W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 30,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,8 uczniów. W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 15,6% wśród chłopaków). W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,8% mieszkańców gminy Nowe Skalmierzyce w wieku potencjalnej nauki (22,1% kobiet i 21,4% mężczyzn).

źródło: GUS