Gmina będzie musiała udostępnić pracownikowi Krajowego Biura Wyborczego dokumenty dotyczące zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz przekazania wyborcy pakietu wyborczego. Przewiduje to rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego projekt dziś opublikowano.


Gmina będzie musiała udostępnić pracownikowi KBW m.in. dane z rejestru wyborców oraz spisy wyborców, a także dokumenty i dane ewidencji ludności, które stanowią podstawę wpisania lub skreślenia osób z rejestru wyborców i spisów wyborców.

W środę projekt rozporządzenia pozytywnie zaopiniowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek ogłosiła datę wyborów prezydenckich na 28 czerwca 2020 roku.

Projekt rozporządzenia w sprawie określenia obowiązków organów prowadzących sprawy ewidencji ludności w zapewnieniu Państwowej Komisji Wyborczej wykonania jej zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców oraz zasady i formy współdziałania organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym w tym zakresie ukazał się w środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Proponowane przepisy zobowiązują gminy do współdziałania z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie sprawowanego przez Państwową Komisję Wyborczą nadzoru nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców.

Nie ma nowych obowiązków

Jak podkreśla MSWiA, projekt nie nakłada nowych obowiązków na organy gmin, innych niż te, które już wynikają z aktualnie sprawowanego nadzoru przez Państwową Komisję Wyborczą nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców, a wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców.

Zgodnie z projektem, organ prowadzący ewidencję ludności udostępnia pracownikowi Krajowego Biura Wyborczego m.in.

  • dane z rejestru wyborców oraz spisy wyborców, w tym wydruki z systemu teleinformatycznego;
  • dokumenty i dane ewidencji ludności, które stanowią podstawę wpisania lub skreślenia osób z rejestru wyborców i spisów wyborców;
  • decyzje dotyczące wpisania wyborców na własny wniosek do rejestru wyborców i spisu wyborców oraz zawiadomień skierowanych w tej sprawie do właściwych urzędów gmin i zawiadomień otrzymanych z innych urzędów gmin.

Gmina ma również obowiązek przekazać dokumenty dotyczące zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz przekazania wyborcy pakietu wyborczego, a także dokumenty dotyczące reklamacji wniesionych na nieprawidłowości w rejestrze wyborców i w spisach wyborców, zawiadomienia sądów o pozbawieniu osób praw wyborczych oraz o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę pozbawienia praw wyborczych.

Dokumenty udostępnia się do wglądu upoważnionemu pracownikowi KBW w obecności pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw ewidencji ludności.

Bez skutków finansowych

Wejście w życie projektowanej regulacji nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, z uwagi na fakt, że nie nakłada się nowych obowiązków na organy gminy i organy administracji rządowej,  czytamy w uzasadnieniu projektu.

W środę pozytywnie zaopiniowała go Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.