W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi bez zmian – czeka się na uchwalenie budżetu państwa na 2020 rok.


Przypomnijmy: Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że pomoc po suszy musi poczekać na uchwalenie budżetu. Dopiero po jego uchwaleniu będzie też możliwe podanie stawek do kwalifikowanego materiału siewnego i uruchomienie dopłat do nasion. Centrum Informacyjne Rządu podało natomiast, że żadne wydatki państwa nie zostały wstrzymane do czasu uchwalenia budżetu: „(…) w przypadku gdy ustawa budżetowa nie zostanie ogłoszona przed 1 stycznia, do czasu jej ogłoszenia podstawą gospodarki finansowej jest przedstawiony Sejmowi projekt ustawy budżetowej. W związku z tym, iż projekt ustawy budżetowej na rok 2020 został przedstawiony Sejmowi przed rozpoczęciem nowego roku, żadne z wydatków nie zostały wstrzymane, a uchwalenie ustawy o prowizorium budżetowym nie było konieczne.”

Portal farmer.pl poprosił więc Ministerstwo Rolnictwa o wyjaśnienie rozbieżnych informacji udzielanych przez MRiRW i CIR. I właśnie nadeszła odpowiedź podpisana przez Małgorzatę Książyk, dyrektor Biura Prasowego MRiRW:

Ponownie uprzejmie informuję, że udzielanie pomocy dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, o której mowa w § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), zostanie wznowione po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2020 r.

Przypomnijmy, że projekt budżetu, przedłożony Sejmowi przez rząd 24 grudnia, aktualnie skierowano, po pierwszym czytaniu odbytym w Sejmie 9 stycznia, do Komisji Finansów Publicznych. Termin przedstawienia jej sprawozdania to 31 stycznia 2020. KFP przyjęła już swoje sprawozdanie, przyjęła projekt budżetu wraz z poprawkami.

Teraz zajmie się nim Sejm.

Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano na 12-13 lutego, ale budżetu nie umieszczono w porządku obrad, choć mógł on być uzupełniony o punkt dotyczący tego projektu. Wybrano inne rozwiązanie – zwołano kolejne posiedzenie Sejmu na 14 lutego, poświęcone budżetowi. Jeśli Sejm przyjmie budżet, trafi on do Senatu, który ma 20 dni od otrzymania ustawy budżetowej na podjęcie uchwały w tej sprawie. Uchwałę Senatu proponującą poprawki uznaje się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów. Kolejne posiedzenia Sejmu zaplanowano 25 i 26 marca 2020 r., a potem 15 i 16 kwietnia 2020 r.

Tekst ustawy, ustalony w wyniku rozpatrzenia propozycji Senatu, z podpisem Marszałka Sejmu zostaje przez niego niezwłocznie przesłany Prezydentowi, który ma 7 dni na podpisanie ustawy.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 31.01.2020 wynosi 217 092 320,95 euro, co stanowi 73,36%, zatem licznik ten prawie stoi od początku roku, co świadczy o braku pomocy udzielanej w ramach limitu de minimis.