Mączniki  – możliwość odprowadzania ścieków  sanitarnych do sieci

W ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mączniki (etap I)”  została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w Mącznikach w ulicach ( mapa poglądowa w załączeniu): 

 • Rzekty ( na odcinku od ul. Jaworowej – działek ewidencyjnych nr 25/12 i 3/112 do granicy z m. Kalisz – działek ewidencyjnych nr 27/15 i 96/1),
 • Brylantowa ( na odcinku od Al. Rzekty do działek ewidencyjnych nr 96/13 i 96/36),
 • Bursztynowa,
 • Jaworowa,
 • Koralowa ( na odcinku od ul. Bursztynowej do Al. Rzekty),
 • Pałacowa ( na odcinku od Al. Rzekty do działek ewidencyjnych nr 24/2 i 27/134),
 • Szmaragdowa,
 • Szafirowa ( na odcinku przylegającym do działek ewidencyjnych nr 96/46, 96/47, 96/76, 96/91),
 • Rubinowa,
 • Turkusowa (na odcinku od ul. Bursztynowej do Al. Rzekty).

Zapraszamy do składania wniosku o wydanie warunków przyłączenia do wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w powyższych lokalizacjach, dla których istnieją techniczne możliwości świadczenia usługi odprowadzania ścieków. 

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki  https://wpkskalmierzyce.pl/ w zakładce Biuro Obsługi Klienta, wnioski i dokumenty (link: https://wpkskalmierzyce.pl/asp/pliki/Wnioski/wpk_3wn_wyd_warunkow_po_19_9_2020_wersja_f.pd)

Do wniosku należy załączyć kopię** aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 ( mapę zasadniczą wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowie Wlkp. Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim Aleja Powstańców Wielkopolskich 16 / pok. 209) z naszkicowanym proponowanym przebiegiem przyłącza kanalizacji sanitarnej w zakresie od istniejących budynków do istniejącej studzienki kanalizacyjnej zabudowanej na wyprowadzeniu przewodu kanalizacyjnego wybudowanego do nieruchomości przyłączanej.

Pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia Inwestor może:

 • złożyć w siedzibie Spółki – zapraszamy w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.00 lub
 • przysłać na adres WPK Sp. z o.o. Skalmierzyce ul. Podkocka 4C 63-460 Nowe Skalmierzyce.

Spółka jest obowiązana wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania w terminie:

 • 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
 • 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

**  w przypadku wybrania przez Inwestora budowy przyłącza w trybie, o którym mowa w art. 19 a ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U.2023 poz. 537 ze zm.) i w art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.), aktualna mapa zasadnicza będzie mogła być wykorzystana do sporządzenia planu sytuacyjnego.