Od środy 25 marca polskie szkoły będą musiały obowiązkowo organizować uczniom lekcje zdalne. To konieczność i jednocześnie eksperyment. Jednak nie wszyscy uczniowie, a nawet nauczyciele, mają dostęp do szybkiego internetu.


Nauka na odległość będzie obowiązkowa. Nauczyciele będą musieli prowadzić zajęcia online i wystawiać uczniom oceny, a uczniowie będą musieli w tych zajęciach uczestniczyć i na bieżąco odrabiać zadania wyznaczone przez nauczycieli. Decyzja ma związek z przedłużeniem przerwy w działalności szkół i przedszkoli do 14 kwietnia i ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii. Jak ma to wyglądać w praktyce? Z rozporządzenia ministra płynie prosty wniosek: to już zmartwienie dyrektorów szkół.

Przepisy wprowadzające obowiązek nauki na odległość zostały opublikowane w piątek. Szczegóły zostały zapisane w rozporządzeniu ministra edukacji.

Jak ma wyglądać nauka na odległość?

Odpowiedzialność za organizację kształcenia na odległość minister przerzuca na dyrektora szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów ze sprzętu elektronicznego. Chodzi np. o ograniczenia czasowe w korzystaniu z komputera, telewizora czy telefonu i ich dostępności w domu. Pod uwagę trzeba wziąć także wiek i etap rozwoju uczniów oraz sytuację rodzinną uczniów. Chodzi na przykład o to, czy mają w domu komputer, albo czy z jednego komputera nie muszą korzystać wspólnie z rodzeństwem albo rodzicami pracującymi zdalnie.

W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć na odległość minister poleca dyrektorowi, by ten “określił inny sposób ich organizowania”.

Oceny online

Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

Nauczyciel udostępni materiały

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów publicznej telewizji i radia.
W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Materiały online

Na platformie www.epodreczniki.pl są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.
Dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na korzystanie z platformy może utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli.

Nauka z przedmiotów zawodowych

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.
Wprowadzono zapisy, które pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.
Uczniowie technikum i szkoły policealnej będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020.

Praca nauczycieli

Do 10 kwietnia ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, chyba że jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie. Jeśli więc nauczyciel nie ma w domu komputera, powinien pojawić się w szkole i korzystać z dostępnego tam sprzętu.