19 czerwca br. odbyła się jedenasta sesja Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, na której burmistrz Jerzy Łukasz Walczak uzyskał absolutorium z wykonania budżetu za rok ubiegły. 


Pierwsze absolutorium za mną. Pozytywną ocenę działalności finansowej wystawili mi dzisiaj wszyscy radni, za co bardzo dziękuję. Podziękowania należą się również wszystkim, z którymi wspólnie ten budżet realizuję: skarbnikowi Gminy i Miasta Bolesławowi Borkowskiemu, pracownikom, sołtysom oraz kierownikom jednostek organizacyjnych. Z wielkim entuzjazmem oraz ufnością patrzę na dalszą współpracę, która będzie służyła rozwojowi naszej gminnej wspólnoty – skomentował otrzymane absolutorium burmistrz.

Dochody budżetu za 2018 rok wykonane zostały w wysokości 81.772.838,36 zł, co stanowi 98,32% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 10.816.046,11 zł, co stanowi 15,24% wzrostu. Składają się na nie dochody bieżące w wysokości 77.722.106,07 zł (wykonane na poziomie 100,82% planu) oraz majątkowe w wysokości 4.050.732,29 zł (66,62% planu).

Na uwagę zasługuje wzrost dochodów własnych o kwotę 10.526.001,64 zł w stosunku do roku poprzedniego (wyniosły one 63.371.526,46 zł), w tym między innymi:

z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 534.344,05 zł, tj. o 3,84%, co stanowi ogółem 14.462.354,70 zł,

z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 446.096,56 zł, tj. o 42,22%, co stanowi ogółem 1.502.635,98 zł,

z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 4.460.622,00 zł, tj. o 32,91% i wynosi 18.014.943,00 zł,

udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ukształtował się na porównywalnym poziomie i wynosi kwotę 1.129.967,69 zł.

Wydatki budżetu zrealizowane zostały w wysokości 83.502.133,61 zł, co stanowi 93,09% planu. Składają się na nie wydatki: bieżące zrealizowane w wysokości 66.705.489,53 zł (92,13% planu) oraz majątkowe – 16.796.644,08 zł, co stanowi 97,14% planu. Najważniejsze zadania realizowane w roku ubiegłym to:

budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupice oraz Trkusów – 3.154.474,99 zł. Nakłady ogółem poniesione w latach 2017-2018 na te zadania inwestycyjne wyniosły 4.375.555,70 zł;

na inwestycje w gminne drogi wydatkowano kwotę 1.498.168,00 zł oraz 449.935,80 zł na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, tj. relacji Strzegowa – Gostyczyna oraz chodnika w Mącznikach;

na zadania oraz zakupy inwestycyjne w oświacie wydano 8.130.686,01 zł, w tym na budowę sali sportowej przy szkole podstawowej w Nowych Skalmierzycach kwotę 3.589.904,79 zł (całkowite nakłady poniesione w latach 2017-2018 to 5.912.679,68 zł);

w ramach wydatków na oświatę zrealizowano również zadania pt. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych” za kwotę 2.666.980,62 zł, gdzie całkowity koszt to 2.714.752,42 zł (w latach 2017-2018); „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach” za kwotę 885.455,27 zł oraz „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku” w wysokości 758.858,22 zł;

344.115,44 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy;

wydatki majątkowe obejmują również nakłady na budowę, modernizację oraz doposażenie wiejskich świetlic, gdzie wydano kwotę 802.108,78 zł, w tym na budowę świetlicy wiejskiej w Śliwnikach 265.223,47 zł (całkowity koszt poniesiony w latach 2017-2018 to kwota 634.951,03 zł)

poprawa infrastruktury sportowej – 185.951,96 zł.

W roku 2018 gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 1.762.233,70 zł oraz zobowiązanie z tytułu emisji obligacji w wysokości 4.000.000,00 zł. Spłaty zaciągniętych pożyczek oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w 2018 roku wynoszą kwotę 3.505.695,00 zł. Zrealizowany w 2018 roku deficyt budżetu wynosi 1.729.295,25 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2018 r. wynosi kwotę 19.603.695,55 zł i stanowi 23,97% zrealizowanych dochodów.

W wyniku działalności inwestycyjnej wartość gminnego majątku, tj. tzw. aktywów trwałych, zwiększyła się o kwotę 11.425.577,02 zł i wynosi 118.303.050,33 zł. Największą pozycję majątku trwałego stanowią środki trwałe o wartości księgowej netto w wysokości 106.425.096,14 zł. Gmina posiada długoterminowe aktywa finansowe w wysokości 11.457.004,42 zł obejmujące:

udziały w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, które według ceny nabycia wynoszą 1.555.004,42 zł, stanowiące 1340 udziałów (w 2018 roku objęto 140 udziałów w kwocie 140.000,00 zł);

udziały w spółce komunalnej Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skalmierzycach o wartości 9.901.000,00 zł, stanowiące 19.802 udziały, po 500,00 zł każdy;

1 udział o wartości 1.000,00 zł w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.

Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2018 roku wynosi ogółem 337.298,80 zł.