Nowelizacja ustawy wprowadziła nowy rodzaj umowy dla pracowników sezonowych, ułatwiając zatrudnienie w legalny sposób. Umowa cywilno-prawna zawierana jest miedzy rolnikiem a pomocnikiem przy zbiorach produktów rolnych, która z pewnością zabezpiecza zatrudnione osoby w przypadku m.in. świadczeń chorobowych i wypadkowych.


Osoba pełnoletnia, która odpłatnie świadczy pomoc rolnikowi przy zbiorach owoców, warzyw, chmielu, tytoniu oraz ziół roślin zielarskich to pomocnik rolnika. Szczegółowy wykaz produktów rolnych przy których może być świadczona pomoc znajduje się na stronie internetowej KRUS.

Warunkiem przyjęcia do pracy jest posiadanie obywatelstwa polskiego, lub uprawnień do wykonywana pracy na terytorium RP. Producent z pracownikiem zawiera umowę na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pracy. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy. Obowiązkiem rolnika jest zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy (lecz nie później niż przed upływem okresu zakończenia umowy) na specjalnym formularzu wraz z załącznikiem. Brak zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pozbawi pracownika do prawa świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i świadczeń zdrowotnych. Łączny czas świadczenia przez pomocnika pracy nie może przekroczyć 180 dni w danym roku.

Pomocnikiem rolnika może być wyłącznie osoba pełnoletnia, będąca rolnikiem, domownikiem, lub podlegająca ubezpieczeniu w ZUS, a nawet mająca prawo do emerytury lub renty.

Pomocnik rolnika podlega obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu z mocy ustawy w zakresie ograniczonym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie jest w pełniej wysokości jak przy każdej osobie podlegającej ubezpieczeniu. Ubezpieczenie zdrowotne powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia, natomiast nie ma możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika. Rolnik zatrudniający pomocnika jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia składek i opłacenia w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

Wprowadzenie nowych umów w rolnictwie jest pozytywnym krokiem w przyszłość pozwalającym w prosty i przejrzysty sposób legalizować zatrudnianie pracowników sezonowych.

Spiętrzenie prac i zapotrzebowanie okresowe na pracowników występuje również w innych działach rolniczych, dlatego zmiana ustawy i rozszerzenie zakresu prac wykonywanych przez pomocnika rolnika w najbliższym czasie będzie konieczne.

Dokument zgłoszeniowy pomocnika do KRUS

fot: Arkadiusz Ziolek/ East News n/z Rolnik na traktorze opryskuje rosliny uprawne.

Źródło: WIR