Narodowy Bank Polski poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe 0,75 pkt proc. Główna stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wzrosła do 5,25 proc. w skali rocznej.

Rada Polityki Pieniężnej przekazała w komunikacie, iż oceniła, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP (2,5 proc., z możliwością odchylenia +/- 1 pkt. proc.) w średnim okresie, RPP postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych.

RPP w czwartek zdecydowała o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 0,75 pkt proc. Tym samym stopa referencyjna wzrosła do 5,25 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa do 5,75 proc., stopa depozytowa do 4,75 proc., stopa redyskonta weksli do 5,30 proc., a stopa dyskontowa weksli do 5,35 proc.

To ósma podwyżka stóp z rzędu.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę” – dodano w komunikacie.

RPP przyznała jednoczenie, że w I kwartale 2022 roku utrzymuje się w Polsce wysoka dynamika aktywności gospodarczej i że dobra koniunktura będzie się utrzymywać w kolejnych kwartałach 2022 roku.

W kolejnych kwartałach można oczekiwać utrzymywania się korzystnej koniunktury, choć prognozowane jest stopniowe spowolnienie wzrostu gospodarczego, a perspektywy koniunktury, zarówno w Polsce, jak i na świecie, obarczone są znaczną niepewnością związaną z wpływem rosyjskiej agresji zbrojnej przeciw Ukrainie” – czytamy w komunikacie.

Główny powód podwyżki stóp procentowych to wysoka inflacja. Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, w kwietniu sięgnęła ona 12,3 proc. To najwięcej od 1998 r.

Wzrost oprocentowania jest złą wiadomością dla spłacających kredyty oraz dla tych, którzy dopiero chcieliby je wziąć, np. w celu kupna nieruchomości.

Ekonomiści uważają, że podwyższona inflacja jest głównie wynikiem rosnących cen paliw i żywności. Na zachowanie tego typu cen polityka pieniężna nie ma wpływu. Wysokie notowania surowców to zaś tendencja ogólnoświatowa. Skutkuje nienotowanym od dekad poziomem inflacji również w krajach Zachodu. Tam również mają miejsce podwyżki stóp procentowych.