Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim informuje o możliwości ubiegania się przez uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego o Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.


O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym,
  2. Zameldowane są na terenie województwa wielkopolskiego,
  3. W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
  4.  Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od:
   • uczniowie 4,21
   • słuchacze i studenci 4,01
  5. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto lub 740,00 zł netto  w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

Wnioski o stypendium dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, studentów i słuchaczy zameldowanych na stałe na terenie Powiatu Ostrowskiego są już wydawane i będą przyjmowane w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim na parterze w pokoju nr 18, tel. 62 737 84 73
w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

 • uczniowie –  25 września 2019 r
 • studenci/słuchacze  – 20 października 2019 r

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych położonych w Powiecie Ostrowskim zameldowanych na stałe na terenie Powiatu Ostrowskiego mogą również pobrać wnioski w szkołach do których uczęszczają.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych pobierający naukę  w szkołach znajdujących się w Powiecie Ostrowskim ale zameldowanych na stałe w innym powiecie, składają wnioski o stypendium we właściwym dla swojego miejsca zameldowania Starostwie Powiatowym.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendium zawarte w Regulaminie oraz wnioski o stypendium dostępne są na stronie internetowej Starostwa www.powiat-ostrowski.pl  w zakładce Edukacja.

Źródło: Powiat Ostrowski