Chyba prawie wszyscy, którzy gdzieś pracują się szkolą. Dotyczy to również Urzędników i nawet uważamy, że powinni to robić, gdyż od tego zależy, jak jesteśmy obsługiwani, jak wydawane są decyzje, a co za tym idzie czy popełniane są błędy w tym zakresie. Jednak, czy zawsze są to racjonalnie wydawane, w końcu nasze wspólne pieniądze?

Zwróciliśmy się z pytaniami do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w zakresie prowadzonych szkoleń i jak wynika z odpowiedzi – „Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 7 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązkiem pracownika jest stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. (…) W 2022 roku pracownicy Urzędu brali udział w 121 szkoleniach, w tym w 68 szkoleniach bezpłatnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu w ramach składki członkowskiej”.

Jeśli chodzi o szkolenia płatne to najdroższym przeprowadzonym szkoleniem, za które zapłacił Urząd Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce jak się okazuje było szkolenie z tematu „Social Media w JST – funkcje, zasady i potencjał w nowoczesnej komunikacji społecznej”.

Jak poinformował nas Urząd – „W szkoleniu brało udział ogółem 5 pracowników. Trwało ono 5,5 godziny i miało miejsce w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Koszt szkolenia to 2.125,00 zł, a prowadziła je firma: Mateusz Nycek Consulting, ul. Kościuszki 21, 63-400 Ostrów Wlkp.”

Jak się okazuje, jest to jedyne szkolenie w którym brał udział Jerzy Łukasz Walczak, Burmistrz Gminy i Miasta.

Natomiast Agnieszka Sipka, zastępca burmistrza brała udział w sześciu szkoleniach na temat:

Jak to się robi: imprezy miejskie czyli praktyczny warsztat dla Event Managerów działających w strukturach JST.
Ochotnicze straże pożarne – nowa ustawa – zmiany organizacji i finansowania OSP przez gminy.
Zatrudnienie cudzoziemców w placówkach oświatowych i przyjmowanie uczniów cudzoziemskich do publicznych przedszkoli i szkół. Podatek od nieruchomości – jak opodatkować majątek przedsiębiorcy?
Możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego z powodu nadzwyczajnej zmiany sytuacji. Wpływ kryzysu migracyjnego na gminne systemy gospodarki odpadami komunalnymi.
Social Media w JST – funkcje, zasady i potencjał w nowoczesnej komunikacji społecznej.
Jak optymalizować wydatki na oświatę – wydatki a subwencja oświatowa
Zastanawialiśmy się w jaki sposób podejmowane są decyzje, co do szkoleń i dlatego zadaliśmy pytanie „W jaki sposób podejmowane są decyzje w kwestii szkoleń, kto wybiera podmioty, które mają je prowadzić, ogłaszane są konkursy, przetargi?”

Jak nad poinformowano – „Szkolenia nie mają charakteru zamkniętego dla określonej grupy urzędników. Istotnym jest temat i potrzeba udziału pracownika w takim szkoleniu np. z powodu, zmiany przepisów, potrzeby podwyższenia kwalifikacji czy umiejętności w danym temacie. Tematy są więc zróżnicowane i prowadzone przez wiele firm szkolących„.

Poniżej podano nam kilka przykładów szkoleń i ich kosztów:

Ochotnicze straże pożarne – nowa ustawa – zmiany organizacji i finansowania OSP przez gminę – bezpłatne,
Dodatek węglowy nowym zadaniem dla gmin – bezpłatne,
E-faktury. System KSeF. Zmiany w VAT – bezpłatne
Jak prawidłowo sporządzać oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu i rozliczyć opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2022 r. – bezpłatne
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami jako zadanie JST – bezpłatne
Przegląd zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2020 – 2022 – bezpłatne
Dodatek osłonowy nowym zadaniem dla gmin – bezpłatne
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2021 – według nowych zasad – szkolenie bezpłatne,
Zadania gmin związane z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po zmianach – bezpłatne
Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych – bezpłatne
Egzekucja administracyjna podatków i opłat – płatne 699 zł.
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – płatne 380 zł.
Zatrudnianie cudzoziemców – płatne 290 zł.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych – płatne 290 zł.
Prowadzenie rejestru wyborców – płatne 384 zł.
System informacji oświatowej w praktyce – płatne 299 zł.
Rozliczenie podatku dochodowego – płatne 258 zł.

Ponadto jak czytamy dalej – „W większości są to szkolenia prowadzone zdalnie i nie ma kosztów delegacji”. Natomiast jak informuje nas Urząd – „Jeśli chodzi o procedurę podejmowania decyzji w kwestii udziału pracownika w szkoleniu to w tych bezpłatnych wystarczy samo zgłoszenie na platformie Stowarzyszenia WOKiSS przez uprawnione osoby. Pracownicy otrzymują informację na e-mail o temacie szkolenia i terminie wraz programem. Jeżeli jest ono płatne to zgłoszenie podpisuje burmistrz lub zastępca burmistrza oraz kontrasygnuje skarbnik”.

W odpowiedzi podano nam przykłady 7 płatnych szkoleń. Tych szkoleń płatnych było jednak więcej (łącznie 53) i dlatego w kolejnym naszym zapytaniu zwróciliśmy się również o podanie jakie dokładnie szkolenia płatne (tematy) były prowadzone, przez kogo czyli przez jakie firmy czy stowarzyszania, jakie były koszty szkoleń, ilu urzędników uczestniczyło w każdym z nich?

Niestety w tym przypadku nie uzyskaliśmy odpowiedź, gdyż Urząd w odpowiedzi na nasze zapytania wezwał nas od wykazania, że udostępnienie informacji publicznej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Miało to wynikać zdaniem Urzędu z faktu m.in. że zakres pytań zawartych we wniosku sugeruje, że wnioskodawca żąda informacji przetworzonej oraz „Szeroki zakres wniosku, wymagający zgromadzenia, przekształcenia określonych dokumentów, sporządzenia zestawień i opracowań, wymaga działań organizacyjnych i angażowania środków osobowych, które zakłócają normalny tok działania adresata wniosku i utrudniają wykonywanie przypisanych mu zadań.”

Oczywiście wskazaliśmy, że takie informacje mają szczególne znaczenie dla interesu społecznego, gdyż naszym zdaniem „Informacje o tym, czy urzędnicy korzystają z płatnych szkoleń oraz kto je organizował (prowadził), za które pośrednio płacą mieszkańcy są informacjami szczególnie istotnymi dla interesu publicznego. Szkolenia mogły być bowiem prowadzone przez osoby związane z władzami gminy, czy też przez firmy w inny sposób powiązanie z Urzędem. Niestety brak tych informacji uniemożliwia mieszkańcom zapoznanie się z nimi”.

Zawęźlimy jednak nasze zapytanie do szkoleń, których koszt wyniósł ponad 1000zł. Jak się okazuje tylko jedno szkolenie przekroczyło tą kwotę. Było to szkolenie w którym uczestniczył burmistrz. Przypominamy, było to jedyne szkolenie w którym brał udział Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Odnośnie kosztów wszystkich szkoleń w 2022 roku kwota zaplanowana w gminnym budżecie na szkolenia wynosiła 35.000 zł., a wydatkowano kwotę 27.024,94 zł. Natomiast, jeśli chodzi o bieżący rok, to jak nas poinformowano – „Brak planów na 2023 r. jeśli chodzi o konkretne tematy szkoleń. Wszystko zależy jakie przepisy prawa zostaną zmienione i jaka będzie potrzeba udziału w szkoleniach. Kwota zaplanowana na szkolenia w 2023 r. wynosi 30 000zł”.

Ocenę zasadności prowadzonych szkoleń w gminie pozostawiamy Państwu, jednak patrząc tylko na te kilka tematów, które nam przesłało tylko jedno budzi nasze pewne zastrzeżenia. Bo po pierwsze było ono najdroższe ze wszystkich ubiegłorocznych szkoleń i w sumie, czy dla nas mieszkańców ma znaczenie jak prowadzi Urząd swoje social media?

W planach mamy kolejne pytania o zasadność wydawania naszych pieniędzy przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.