Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i  innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.


Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców  Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

  • folii rolniczych,
  • siatki i sznurka do owijania balotów,
  • opakowań po nawozach,
  • Big Bagów.

We wniosku należy umieścić informację o ww. odpadach oraz podpisać informację o przetwarzaniu danych osobowych. Prosimy, aby wniosek był wypełniony rzetelnie. Nie będą przyjmowane odpady:

  • od osób które nie złożyły wniosku w wyznaczonym terminie przez co nie zakwalifikowały się do programu
  • w ilości przewyższającej zadeklarowaną we wniosku

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania powinni złożyć wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 w terminie do 29.11.2019 r.

Wnioski można pobrać w tut. Urzędzie pokój nr 31, u sołtysów oraz na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Załącznik:

Wniosek

Klauzula informacyjna – RODO